Program wyborczy

1. ROZWÓJ I INWESTYCJE

Przyspieszymy realizację inwestycji priorytetowych, przede wszystkim kanalizacji, oczyszczalni ścieków i wodociągów.

Zadbamy o poprawę jakości przestrzeni publicznej zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Rozpoczniemy proces rewitalizacji plaży i kąpieliska gminnego w nowoczesny kompleks wypoczynkowy.

Stworzymy warunki do rozwoju nieuciążliwych gałęzi przemysłu i usług.

Poprawimy jakość dróg gminnych poprzez zastosowanie odpowiednich technologii do warunków terenowych.

Założymy Centrum Aktywności Gminnej pobudzające przedsiębiorczość i samoorganizację społeczną - miejsca z dostępem do darmowego biura z internetem, szkolenia oraz doradztwo.

Uruchomimy proces współpracy między gminami sąsiednimi w celu realizacji wspólnych inwestycji.

2. EDUKACJA

Poprawimy jakość edukacji w naszych szkołach poprzez zmianę organizacji i zarządzania pracy placówek. Zmiany zostaną przeprowadzone po konsultacjach z kadrą pedagogiczną i rodzicami.

3. ZDROWIE

Wprowadzimy program opieki zdrowotnej dla osób starszych poprzez upowszechnienie badania stanu zdrowia i sprawności osób starszych.

Rozpoczniemy działania z zakresu profilaktyki prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży.

4. BEZPIECZEŃSTWO

Zwiększymy bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego pieszych i rowerzystów, dzieci i młodzieży, poprzez poprawę bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadbamy o jakość naszego powietrza, czystości wód, oczyszczania ścieków i ochrony ziemi, dla zdrowia mieszkańców naszej gminy.